Back to top

Emprendre en clau cooperativa

Redacció
6 jun 2018
emprendre_clau_cooperativa|nexe38_4

Davant el concepte clàssic d’emprenedoria, sovint centrat en l’individualisme i l’orientació a empreses de caràcter mercantil, emergeix el concepte d’emprenedoria cooperativa. Per potenciar-lo, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) ha elaborat un model basat en el perfil de les competències i les capacitats per emprendre en forma cooperativa, una recepta que incorpora elements de l’empresa convencional enriquits amb altres factors que formen part de l’ADN del cooperativisme.

Expliquen els historiadors que, a partir del segle XVIII, la paraula “emprenedor” es va fer habitual per referir-se a empresaris i comerciants. Amb els anys, el concepte s’ha anat adaptant als nous contextos, però encara manté el significat inicial de designar aquella persona o persones que transforma idees i projectes en una realitat. Durant aquest viatge, però, també poden aparèixer obstacles i no arribar a bon port. És precisament aquest factor de risc allò que els economistes moderns van utilitzar per definir l’emprenedor a partir del segle XX.

Al llarg dels anys, el terme d’emprenedoria ha anat evolucionant i a partir de la dècada de 1960 es comença a parlar també d’emprenedoria social, inspirant-se en les mutualitats, cooperatives i associacions que, al segle XIX, ja havien promogut idees innovadores en diversos camps. Actualment, existeixen dos grans corrents de l’emprenedoria social: l’anglosaxó –que tendeix a prioritzar la figura de l’emprenedor individual– i l’europeu continental, pel qual l’emprenedoria col·lectiva, i sobretot cooperativa, juga un paper important

LA GESTIÓ COL·LECTIVA
En aquest sentit, si l’emprenedoria social adopta elements importants d’innovació i valor social –entenent que cobreix necessitats desateses pels sectors públic i privat–, l’emprenedoria cooperativa hi afegeix un element genuí: la gestió col·lectiva del projecte emprenedor, una conseqüència lògica dels principis cooperatius de propietat col·lectiva i gestió democràtica. “És clau entendre que la bona emprenedoria social és la que modifica les relacions de poder; això és com la seva prova del nou. I si en una cosa té influència el cooperativisme és en la idea que tothom és igual i que el poder a dins de l’empresa ha de ser equitatiu”, reflexiona el catedràtic de Ciència Política Joan Subirats al blog "Ara Cooperatives".

MESURAR L'EMPRENEDORIA
Hi ha creats una sèrie d’instruments per detectar les actituds emprenedores. Pensem en el canvas del preemprenedor o en els qüestionaris d’autodiagnòstic, mitjançant els quals es poden avaluar els perfils adients per tirar endavant un projecte. Tanmateix, estan pensant en l’emprenedor individual. Per cobrir aquest buit, la FCTC ha elaborat un model basat en el perfil de les competències i les capacitats que serien desitjables per a les persones integrants d’un col·lectiu amb vocació d’emprendre. Segons Víctor Galmés, gestor de projectes de la FCTC, l’objectiu d’aquest model és “facilitar el procés que realitzen els emprenedors i emprenedores cooperatius des que tenen una idea fins que materialitzen el seu projecte”.

Això no vol dir que tota persona emprenedora hagi d’excel·lir en totes les competències i capacitats associades al bon emprenedor. En primer lloc, es poden anar adquirint en major o menor mesura gràcies a la formació i la pràctica mateix. D’altra banda, si tenim en compte que l’essencial és el fet d’emprendre col·lectivament, en molts casos n’hi haurà prou que, en conjunt, el grup emprenedor reuneixi totes aquestes competències. El model proposat per la FCTC es basa en cinc competències i vint capacitats associades que descrivim tot seguit:

Actitud emprenedora

Es defineix com la capacitat de mostrar iniciativa i impuls per tirar endavant el projecte d’empresa. Aquesta actitud depèn d’elements com les circumstàncies que envolten l’emprenedor, el grau de motivació, la proactivitat amb què s’afronten determinades situacions i la capacitat d’evitar la dispersió i concentrar-se a engegar una idea de negoci.

Lideratge col·lectiu

Es tracta d’una competència de gran importància arran de la naturalesa col·lectiva de les cooperatives. Per emprendre en clau cooperativa cal ser conscient de les conseqüències de les nostres decisions i fomentar la corresponsabilitat. S’han de desenvolupar valors com el compromís, la capacitat de saber escoltar i expressar-se –vital per construir consensos sòlids– i l’habilitat per posar-se en la pell de l’altre o el que és el mateix: tenir capacitat d’empatia.

Generació de valor

Implica tenir esperit crític per superar els obstacles que es vagin presentant, ser capaç d’innovar i sospesar quina és la millor alternativa. Per tal de desenvolupar aquesta habilitat, resulta imprescindible tenir curiositat i, si és possible, ser capaç d’imaginar sortides poc convencionals.

Gestió compartida

La gestió compartida és imprescindible perquè un projecte cooperatiu arrenqui amb força. Per a això cal tenir la capacitat d’organitzar-se com a equip i treballar les relacions interpersonals dintre de la cooperativa sense perdre de vista que hi ha un horitzó compartit. D’altra banda, cal ser capaç de planificar objectius concrets, avaluar-ne el compliment i establir mecanismes de rendició de comptes.

Orientació al mercat

Consisteix a establir una bona comunicació amb els clients i/o usuaris i saber texiir vincles que vagin més enllà del moment de venda. Això és important per saber detectar quines noves necessitats poden aparèixer i construir una oferta ben adaptada. És a dir, saber què es cou al mercat, quines són les tendències i avançar-se a les demandes dels nostres clients actuals o potencials.

El perfil descrit més amunt forma part de les accions impulsades des de l’àrea de suport a la creació de cooperatives de la FCTC i busca crear i capitalitzar coneixement a l’entorn de l’emprenedoria col·lectiva. L’objectiu és desenvolupar un context favorable als projectes cooperatius com a alternativa al concepte clàssic d’emprenedoria individual, orientat a models d’empresa mercantil.

Una altra de les eines és el Test sobre les competències de l’emprenedoria cooperativa, dissenyat a partir d’haver orientat milers de persones interessades a crear una cooperativa a les sessions obertes i col·lectives que cada dues setmanes es fan a la Federació i que ha donat elements per desenvolupar una llista de competències i capacitats importants per a les persones que impulsen empreses de base col·lectiva. Mitjançant aquestes actuacions, al llarg del 2015 es van atendre gairebé 300 persones emprenedores, la qual cosa va permetre que es creessin més de trenta noves cooperatives de treball. “L’acollida també ha estat bona entre les entitats locals de Promoció Econòmica, ja que difonen el test entre els seus usuaris i ja s'han programat una desena de sessions de sensibilització arreu de Catalunya per explicar el model de competències en l’emprenedoria cooperativa”, conclou Galmés.

Autoria: 
Redacció